Laatst bewerkt: 16 juli 2022

Ereleden

Gedurende het bestaan van De Leidsche Flesch hebben een aantal personen een grote rol gespeeld binnen de vereniging. Voor hun buitengewone verdiensten voor de vereniging is hen erelidmaatschap aangeboden. Op dit moment bestaan onze ereleden uit:

  • Prof. dr. P. Ehrenfest
  • Prof. dr. J. van den Handel
  • Prof. dr. H.B.G. Casimir
  • Prof. dr. L.J.F. Hermans
  • Prof. dr. F.W. Saris

Hieronder leest u voor welke verdiensten zij hun erelidmaatschap aangeboden hebben gekregen.

Paul Ehrenfest

De Weense natuurkundige Paul Ehrenfest was in 1912 benoemd tot hoogleraar in de theoretische Natuurkunde te Leiden. Naast zijn bijdragen aan de quantummechanica en zijn levendige colleges en voordrachten, hield hij zich ook bezig met de ontwikkeling van veelbelovende studenten. Wie door hem werd uitgenodigd naar zijn befaamde woensdagavondcolloquium kon luisteren naar lezingen van allerlei befaamde fysici. Bij de vergaderingen van het al in 1895 opgerichte dispuutgezelschap ‘Christiaan Huygens’ voor ouderejaars-natuurkundestudenten kwam Ehrenfest geregeld langs. In dit klimaat ontstond in 1923 dan ook bij een groep jongerejaars het idee een eigen dispuut, de ‘Leidsche Flesch’, op te richten. Ehrenfest steunde deze onderneming en zou tot zijn dood tien jaar later actief bij de Flesch betrokken blijven. In 1933 zien we zijn naam dan ook in de ledenlijst verschijnen – maar of dit om een regulier lidmaatschap of een erelidmaatschap gaat is niet meer met zekerheid te achterhalen.

Joost van den Handel

Als eerstejaars student is Joost van den Handel in 1926 lid geworden van De Leidsche Flesch. Na zijn promotie is hij in 1952 benoemd tot lector in Leiden, en vanaf 1959 als buitengewoon hoogleraar. Hij was er altijd voor studenten die hulp nodig hadden bij het een of ander. Verder had hij praktisch een open-deurbeleid voor studenten die hem nodig hadden, wat in die tijd heel ongewoon was. Hij was ook heel persoonlijk betrokken bij de studenten, onder andere door alle eerstejaarsstudenten uit te nodigen op de thee voor een kennismaking. Ook heeft hij zich voor De Flesch zelf enorm ingezet, bijvoorbeeld door mee te gaan op studiereizen en eerstejaarsweekenden in de jaren 50, 60 en 70. Voor zijn inzet voor de vereniging, en het studentenwelzijn in het algemeen, is hem in 1956 het erelidmaatschap aangeboden.

Hendrik Casimir

Casimir begon in 1926 zijn studie Natuurkunde in Leiden. Hij is in deze tijd ook actief geweest binnen De Leidsche Flesch en heeft hiermee bijgedragen aan de bloei van de vereniging in de periode dat de oprichters af begonnen te studeren, waarin de Flesch meer als werkgemeenschap dan als vereniging functioneerde. Ook later in zijn leven, toen hij als natuurkundige befaamd was door onder meer de ontdekking van het Casimir-effect, is hij nog enkele keren betrokken geweest bij De Leidsche Flesch. Zo gaf hij in 1963 ter ere van het achtste lustrum een lezing getiteld “40 jaar kwantummechanica” en heeft hij in november 1995 meegewerkt aan een symposium over zes beroemde geleerden met een Leidse connectie wat toen werd georganiseerd door de Flesch: Casimir gaf daar een lezing over zijn oude mentor Ehrenfest. In een ALV van het jaar na dat laatste, op 19 februari 1996, is de toen 86 jaar oude Casimir als dank hiervoor benoemd tot erelid. In het daaropvolgende jaar heeft hij overigens ook nogmaals een lezing gegeven op het eerstvolgende symposium, ditmaal over Niels Bohr. Verder heeft hij nog een bijdrage geleverd aan de eerste almanak van de vereniging, die ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1997 werd uitgebracht, waarin hij memoreert over zijn ervaringen bij De Leidsche Flesch in de jaren 20.

Jo Hermans

Op 6 mei 2002 is Jo Hermans ingestemd als erelid van De Leidsche Flesch, vanwege zijn inzet om de vereniging in een moeilijke periode alsnog het hoofd boven water te laten houden. Nadat hij in zijn eigen studietijd ook al een actief lid was geweest bij de Flesch, heeft hij zich later tijdens zijn hoogleraarschap Natuurkunde in Leiden nog meer ingezet voor de vereniging. In 1992 zien wij onder andere dat hij een voorwoord had geschreven voor het jaarverslag, en toen hij rond de eeuwwisseling in het faculteitsbestuur plaatsnam is hij zich blijven inzetten. Rond 2001 kon de Flesch bijna geen bestuur vinden, en toen heeft hij een gepassioneerde toespraak gehouden welke voldoende impact had gemaakt om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. Nadat hij voor zijn langdurige inzet voor de vereniging een erelidmaatschap ontving, is hij almaar betrokken gebleven bij de vereniging, onder andere door bijna jaarlijks bij de constitutie- en diesborrels langsgekomen om het bestuur en de vereniging op die gelegenheden te feliciteren.

Frans Saris

Na enkele jaren decaan te zijn geweest, is Frans Saris op 4 september 2007 ingestemd als erelid, vanwege zijn uitzonderlijke inzet voor De Leidsche Flesch. Als meest impactvolle steun heeft hij ervoor gezorgd dat er voltijdsbeurzen beschikbaar gesteld werden voor bestuursleden van de vereniging. Daarnaast heeft hij in 2004 zijn contacten gebruikt om onze studiereis door te kunnen laten gaan, onder andere door nodige subsidie te verzorgen die een flink begrotingstekort oploste. Maar ook in andere zaken heeft hij zijn steun telkens gegeven aan de Flesch, bijvoorbeeld door een keer persoonlijk de decaan van de TU Delft aan te spreken om de studievereniging voor Wiskunde en Informatica meer te betrekken bij het Wiskunde-Informatica Studieverenigingen Overleg, waar De Leidsche Flesch ook al jarenlang onderdeel van uitmaakt. Hieruit is te merken dat hij altijd voor de Flesch klaarstond, in de breedste zin.