Laatst bewerkt: 1 September 2023

Ereleden

Gedurende het bestaan van De Leidsche Flesch hebben een aantal personen een grote rol gespeeld binnen de vereniging. Voor hun buitengewone verdiensten voor de vereniging is hen erelidmaatschap aangeboden. Op dit moment bestaan onze ereleden uit:

  • Prof. dr. J. van den Handel
  • Prof. dr. H.B.G. Casimir
  • Prof. dr. L.J.F. Hermans
  • Prof. dr. F.W. Saris
  • Ron van Veen
  • Vianney Govers
  • Dirk Kroon

Hieronder leest u voor welke verdiensten zij hun erelidmaatschap aangeboden hebben gekregen.

Paul Ehrenfest

Hoewel Ehrenfest sinds 2010 in de almanakken van de Flesch vermeld staat als erelid, is in archiefonderzoek gebleken dat hij nooit officiëel gedurende zijn leven als zodanig is verkozen. Omdat erelidmaatschap door de persoon in kwestie ook aanvaard moet worden, kan het ook niet postuum uitgereikt worden. Zijn vermelding op deze pagina is derhalve puur om deze context te kunnen toelichten, en de volgende informatie licht zijn belangrijke rol toe. 

De Weense natuurkundige Paul Ehrenfest werd in 1912 benoemd tot hoogleraar in de theoretische Natuurkunde te Leiden. Naast zijn bijdragen aan de quantummechanica en zijn levendige colleges en voordrachten, hield hij zich ook bezig met de ontwikkeling van veelbelovende studenten. Wie door hem werd uitgenodigd naar zijn befaamde woensdagavondcolloquium kon luisteren naar lezingen van allerlei hoogstaande fysici. Bij de vergaderingen van het al in 1895 opgerichte dispuutgezelschap Christiaan Huygens voor ouderejaars-natuurkundestudenten kwam Ehrenfest geregeld langs. In dit klimaat ontstond in 1923 dan ook bij een groep jongerejaars het idee een eigen dispuut, de Leidsche Flesch, op te richten. Ehrenfest steunde deze onderneming en zou tot zijn dood tien jaar later actief bij de Flesch betrokken blijven.

Joost van den Handel

Foto uit het Academisch Historisch Museum in Leiden.

Als eerstejaars student is Joost van den Handel in 1926 lid geworden van De Leidsche Flesch. Na zijn promotie is hij in 1952 benoemd tot lector in Leiden, en vanaf 1959 als buitengewoon hoogleraar. Hij was er altijd voor studenten die hulp nodig hadden bij het een of ander. Verder had hij praktisch een open-deurbeleid voor studenten die hem nodig hadden, wat in die tijd heel ongewoon was. Hij was ook heel persoonlijk betrokken bij de studenten, onder andere door alle eerstejaarsstudenten uit te nodigen op de thee voor een kennismaking. Ook heeft hij zich voor De Flesch zelf enorm ingezet, bijvoorbeeld door mee te gaan op studiereizen en eerstejaarsweekenden in de jaren 50, 60 en 70, wat hij tot en met zijn emeritaat heeft gedaan. Voor zijn inzet voor de vereniging, en het studentenwelzijn in het algemeen, is hem in 1956 het erelidmaatschap aangeboden.

Hendrik Casimir

Casimir begon in 1926 zijn studie Natuurkunde in Leiden. Hij is in deze tijd ook actief geweest binnen De Leidsche Flesch en heeft hiermee bijgedragen aan de bloei van de vereniging in de periode dat de oprichters af begonnen te studeren, waarin de Flesch meer als werkgemeenschap dan als vereniging functioneerde. Ook later in zijn leven, toen hij als natuurkundige befaamd was door onder meer de ontdekking van het Casimir-effect, is hij nog enkele keren betrokken geweest bij De Leidsche Flesch. Zo gaf hij in 1963 ter ere van het achtste lustrum een lezing getiteld '40 jaar kwantummechanica' en heeft hij in november 1995 meegewerkt aan een symposium over zes beroemde geleerden met een Leidse connectie dat toen werd georganiseerd door de Flesch: Casimir gaf daar een lezing over zijn oude mentor Ehrenfest. In de ALV op 19 februari 1996 is de toen 86 jaar oude Casimir als dank hiervoor benoemd tot erelid. In het daaropvolgende jaar heeft hij overigens ook nogmaals een lezing gegeven op het eerstvolgende symposium, ditmaal over Niels Bohr. Verder heeft hij nog een bijdrage geleverd aan de eerste almanak van de vereniging, die ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1997 werd uitgebracht, waarin hij memoreert over zijn ervaringen bij De Leidsche Flesch in de jaren 20.

Jo Hermans

Op 6 mei 2002 is Jo Hermans ingestemd als erelid van De Leidsche Flesch, vanwege zijn inzet om de vereniging in een moeilijke periode alsnog het hoofd boven water te laten houden. Nadat hij in zijn eigen studietijd in de eerste helft van de jaren 60 ook al een actief lid was geweest bij de Flesch, heeft hij zich later tijdens zijn hoogleraarschap Natuurkunde in Leiden nog meer ingezet voor de vereniging. In 1992 heeft hij onder andere een voorwoord geschreven voor het jaarverslag, en toen hij rond de eeuwwisseling in het faculteitsbestuur plaatsnam is hij zich blijven inzetten. Rond 2001 kon de Flesch bijna geen bestuur vinden, en toen heeft hij een gepassioneerde toespraak gehouden welke voldoende indruk maakte om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. Nadat hij voor zijn langdurige inzet voor de vereniging een erelidmaatschap ontving, is hij almaar betrokken gebleven bij de vereniging, onder andere door bijna jaarlijks bij de constitutie- en diesborrels langs te komen om het bestuur en de vereniging op die gelegenheden te feliciteren.

Frans Saris

Foto door Ursula Neubaer.

Na enkele jaren decaan te zijn geweest, is Frans Saris op 4 september 2007 ingestemd als erelid, vanwege zijn uitzonderlijke inzet voor De Leidsche Flesch. Als meest impactvolle steun heeft hij ervoor gezorgd dat er voltijdsbeurzen beschikbaar gesteld werden voor bestuursleden van de vereniging. Daarnaast heeft hij in 2004 zijn contacten gebruikt om onze studiereis door te kunnen laten gaan, onder andere door nodige subsidie te verzorgen die een flink begrotingstekort oploste. Maar ook in andere zaken heeft hij zijn steun telkens gegeven aan de Flesch, bijvoorbeeld door een keer persoonlijk de decaan van de TU Delft aan te spreken om de studievereniging voor Wiskunde en Informatica meer te betrekken bij het Wiskunde-Informatica Studieverenigingen Overleg, waar De Leidsche Flesch ook al jarenlang onderdeel van uitmaakt. Hieruit is te merken dat hij altijd voor de Flesch klaarstond, in de breedste zin.

Ron van Veen

Ron is jarenlang de secretaris van het faculteitsbestuur geweest, wat betekende dat hij van alle belangrijke zaken op de hoogte was die zich binnen de faculteit afspeelden. Ron onderhield altijd goed contact met het bestuur van de Flesch, en zorgde dat het nodige nieuws tijdig bij hen gemeld werd. Bijvoorbeeld als een onderzoeker een prijs had gewonnen, of als er een oratie of verdediging aan zat te komen, gaf Ron dat vrij snel door aan het Fleschbestuur. Zo konden de nodige felicitaties de goede kant op, en de oraties konden alvast vrijgehouden worden in de agenda’s van bestuursleden. Ron heeft zich enorm assertief ingezet om de Flesch te helpen waar hij dat kon. Ook heeft hij zich vanaf de oprichting ingezet in de FooBarcommissie, als langst zittende commissielid, en als secretaris van de commissie tussen 1998 en 2008. Vanwege zijn jarenlange inzet voor de bar en de studenten is hij op 7 juni 2022 als erelid ingestemd.

Vianney Govers

Vianney (beter bekend als Vian) is als netwerkbeheerder bij het LIACS vele jaren enorm behulpzaam geweest voor De Leidsche Flesch. De ICT van de Flesch heeft enorm veel te danken aan de inzet van Vian. Waar dat mogelijk was heeft hij vaak geprobeerd te pleiten voor de ondersteuning van de ICT van De Leidsche Flesch vanuit het LIACS. Zo hebben we ruimte gekregen in de serverruimte in het Snellius voor drie van onze servers, welke daarvoor altijd in de Flesschekamer hebben moeten staan, en konden dankzij hem de bestanden op de servers meegenomen worden op het tape-backupsysteem van het LIACS. Naast dat hij zich heeft ingezet voor deze facilitering voor de Flesch-ICT, kon je ook altijd bij zijn kantoortje aankloppen, en dan legde hij bijna altijd gelijk zijn werk neer om eventjes mee te lopen naar de serverruimte, als er even iets nodig was. Dan keek hij stiekem ook even mee en kon vaak ook nog wel een goede tip geven om sommige problemen net even wat sneller te verhelpen. En buiten dit heeft hij zich ook tot 2006 als FooBarcommissie ingezet voor de bar, waarvan een groot deel van de tijd ook als penningmeester. Voor dit alles is hij op 7 juni 2022 ingestemd als erelid.

Dirk Kroon

Dick, zoals hij bij bijna iedereen in het Snelliusgebouw bekend staat, heeft bijna eigenhandig mogelijk gemaakt dat de Flesch binnen het Snellius kon doen en laten wat ze (redelijkerwijs) maar wilde. Vanaf 2004 werd hij dienstdoend gebouwbeheerder van het Snellius, en stelde zich vrij snel heel flexibel op met betrekking tot wat mogelijk was binnen het gebouw. Vanwege dit vertrouwen in zowel de Flesch als de FooBar zijn allerlei activiteiten mogelijk geweest die anders nooit hadden gekund. Denk bijvoorbeeld aan LAN-party’s die tot de vroege ochtend doorgingen, of een groepje Flesschers die gingen kamperen in de FooTuin. Zolang een activiteit maar goed genoeg uitgewerkt was, vond Dick het prima als dat in het Snelliusgebouw georganiseerd werd. Ook de FooBar kon onder het flexibele beleid van Dick veel vaker en langer open. En ook voor allerlei praktische zaken kon de Flesch aankloppen bij Dick. Bijvoorbeeld voor het lenen van apparatuur of het activeren van pasrechten voor toegang tot het gebouw, kon je altijd bij Dick langsgaan, en dan fixte hij het wel even. Dankzij deze enorme vrijheid die de Flesch en de FooBar hebben ervaren, heeft dat ervoor gezorgd dat het Snellius een tweede thuis is geworden voor veel studenten, en als dank is Dick op 7 juni 2022 ingestemd als erelid.