Laatst bewerkt: 16 April 2024

Documenten

De Leidsche Flesch houdt er verscheidene documenten op na.

Notulen

Van alle algemene ledenvergaderingen worden notulen bijgehouden; deze zullen met het convocaat van de eerstvolgende vergadering worden. Daarnaast zijn ze ook voor leden beschikbaar in de Flesschekamer of op ons online archiefLet op: dit archief is slechts beschikbaar voor leden. Ben je het wachtwoord vergeten? Kom dan even langs in de Flesschekamer.

Jaarverslagen

Ieder bestuur maakt, aan het eind van het collegejaar, een uitgebreid verslag van de activiteiten die ontplooid zijn en het beleid dat gevoerd is. Dit jaarverslag wordt meestal meegestuurd met het convocaat voor de wissel-ALV. Hierbij hoort ook een realisatie en een balans. De jaarverslagen zijn voor leden beschikbaar in de Flesschekamer of in ons online archief.

Stuurgroep langetermijnbeleid

In 2014 is er een stuurgroep langetermijnbeleid geformeerd. Zij hebben een document opgesteld met de aspecten van de vereniging die behouden moeten blijven, en gestelde langetermijndoelen langetermijndoelen. Dit beleid is in 2018 herzien. Het recente langetermijnbeleid, het oude langetermijnbeleid en gerelateerde bestanden zijn allen te vinden in de map Langetermijnbeleid van het online archief.

Interne reglementen

De leden en het bestuur van De Leidsche Flesch zijn in het besturen van de vereniging in de eerste plaats gebonden aan de statuten en in de tweede plaats aan het huishoudelijk reglement. Tevens hebben de Raad van Senatoren en Formatiecommissie hun eigen reglementen. In geval van overlijden is het rouwprotocol van toepassing.

Onderwijs- en Examenreglementen

Als student heb je bepaalde rechten en plichten ten opzichte van de opleiding. Dit alles is vastgelegd in de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Aanvullend op deze wet zijn de Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarvan het eerste deel wordt vastgelegd door de faculteit en het tweede deel door de opleiding zelf. Elke bachelor en master studie heeft haar eigen OER.

Facultair deel

In het facultair deel van het OER staan onder andere de volgende zaken vastgelegd:

  • Het aantal tentamens dat aangeboden moet worden.
  • De rechten van de student ten opzichte van de tentamens.
  • Het bindend studieadvies (BSA).

Als student heb je invloed op het OER via de faculteitsraad; deze kan advies geven en moet instemmen met het OER.

Opleidingsdeel

De opleiding specificeert vervolgens de vakken die gevolgd moeten zijn om de opleiding met succes af te ronden. Dit deel wordt door de opleidingsdirecteur vastgesteld. De opleidingscommissie kan hier vervolgens gevraagd en ongevraagd advies over geven.

Richtlijnen

Naast het OER houdt de opleiding regels en richtlijnen bij voor practica en tentamens. Hierin staat bijvoorbeeld vastgelegd hoe lang van tevoren een tentamen moet worden aangekondigd, en wanneer een tentamen precies gehaald is.

Privacyverklaring

De privacyverklaring beschrijft de verwerking en opslag van persoonsgegevens van leden, alumni, en oud-leden volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.